MTSAC新生笔记
PART 1
组织及学校基本信息
Screenshot 2023-06-22 at 2.40.36 PM
Screenshot 2023-06-22 at 2.42.03 PM
Screenshot 2023-06-22 at 2.45.33 PM
Screenshot 2023-06-22 at 2.46.13 PM
Screenshot 2023-06-22 at 2.47.18 PM
Screenshot 2023-06-22 at 2.48.29 PM
Screenshot 2023-06-22 at 2.49.08 PM
Screenshot 2023-06-22 at 2.49.51 PM
 
PART 2
学术及学院
Screenshot 2023-06-22 at 2.51.41 PM
Screenshot 2023-06-22 at 2.52.32 PM
Screenshot 2023-06-22 at 2.53.10 PM
 
PART 3
生活指南
Screenshot 2023-06-22 at 2.54.53 PM
Screenshot 2023-06-22 at 2.55.33 PM
Screenshot 2023-06-22 at 2.56.18 PM
 
PART 4
CU活动一览
Screenshot 2023-06-22 at 2.58.09 PM
Screenshot 2023-06-22 at 2.58.54 PM
Screenshot 2023-06-22 at 2.59.33 PM
Screenshot 2023-06-22 at 3.00.13 PM
 
PART 5
加入我们
Screenshot 2023-06-22 at 3.01.50 PM
Screenshot 2023-06-22 at 3.02.16 PM
 
注意:
©以上文字及部分图片内容为CU原创。严禁抄袭、套改,未经允许不得以任何形式在非CU官方平台传播。
CU保留所有文件材料原创性的一切最终解释权。
如遇文件下载问题,请尝试更换浏览器。如依旧无法成功下载,请点击以下按钮填写“下载问题反馈表单”,工作人员将尽快联系您。谢谢您的配合!